DRUMSÖ LÅGSTADIESKOLA, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS 2021-2024

Osoite
Tallbergin puistotie 12, 00200, Helsinki
Tilaaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennetun omaisuuden hallinta
Pinta-ala
4763 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

ETU-TÖÖLÖN LUKIO, PERUSPARANNUS 2019-2021

Osoite
Arkadiankatu 26, 00100, Helsinki
Tilaaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennetun omaisuuden hallinta
Pinta-ala
6206 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Irtokalustesuunnittelu Avarrus Arkkitehdit Oy
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Arkadiankatu 26 rakennuksen – alun perin vuonna 1930 valmistuneen Helsingin koelyseon ja nykyisen Etu-Töölön lukion – suunnittelivat Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehdit Yrjö Sadeniemi sekä Hjalmar Åberg. Nykyisin rakennuksessa toimii lukio, jossa on oppilaita noin 650 sekä opettajia ja muuta henkilökuntaa noin 50. Viereisen samanaikaisesti rakennetun Arkadiankatu 24 koulun (ap. Svenska Flickskolan) kanssa koulut muodostavat arkkitehtonisesti yhtenäisen kokonaisuuden.

Rakennus sijaitsee Etu-Töölön valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä ja ”Opintiellä”-selvityksessä v. 2004 se on arvotettu suojeluluokkaan 1 erityisesti kaupunkikuvallisten ja historiallisten arvojen sekä kohteen säilyneisyyden vuoksi. Vaikka koulun ympäristön rakennuskanta on vuosikymmenten kuluessa tiivistynyt niin rakennuksen symmetrinen klassistinen rapattu ulkohahmo ja piha-aluetta rajaavat aidat ja muurit ovat säilyneet alkuperäisinä.

Etu-Töölön lukion rakennukseen toteutettiin v. 2020-2021 ensimmäinen laaja koko rakennuksen kattava toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jossa koulutilat ajanmukaistettiin nykyisten vaatimusten mukaisiksi, uusittiin kaikki talotekniset järjestelmät ja rakennettiin uudet ilmanvaihtokonehuoneet ullakkotiloihin sekä parannettiin rakennuksen akustiikkaa, sisäilman laatua, esteettömyyttä ja energiataloutta. Keittiö- ja ruokailutilat siirrettiin logistisesti parempaan paikkaa 1. kerroksen länsipäätyyn, mikä osaltaan aiheutti tilarotaatioita mm. erikoisluokkien sijainneissa. Muutoksissa huomioitiin vanhan rakennuksen lähtökohdat sekä keskeiset rakennustaiteelliset ja historialliset arvot. Parhaiten säilyneet ja arvokkaimmat sisätilat kuten pääaula, käytävät, porrashuoneet, auditorio, entinen kirjasto, juhlasali sekä rakennuksen julkisivut on säilytetty mahdollisimman alkuperäisinä ja ne on maalattu tehdyn väritutkimusten pohjalta rakennusajankohdan mukaisiksi. Juhlasalin ja pääaulan alkuperäiset seinä- ja kattomaalaukset konservoitiin.

KAISANIEMEN ALA-ASTE, PERUSKORJAUS 2014-2017

Osoite
Puutarhakatu 1, 00100 Helsinki
Tilaaja
Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto Tilakeskus
Pinta-ala
5 594 brm2
Työt
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Hankkeen vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad
 • rakennus on 1924 valmistunut Helsingin toiseksi vanhin käytössä oleva koulurakennus
 • arkkitehti Runar Eklundin ja arkkitehti Einar Flinckenbergin suunnittelema
 • koulussa toimii musiikki- ja tanssipainotteinen alakoulu, jossa on 400 oppilasta
 • julkisivujen ja sisätilojen täydellinen peruskorjaus kaupunginmuseon valvonnassa
 • uuden koneellisen ilmastoinnin sijoittaminen huomaamattomasti vesikaton sisään
 • sisätiloissa alkuperäisen ilmeen säilyttäminen

 

 

 

 

CHEMICUM, HELSINGIN YLIOPISTON KEMIAN LAITOS, PERUSKORJAUS HELSINKI 2012-2016

Osoite
A.I. Virtasen aukio 1, Helsinki
Tilaaja
Helsingin Yliopisto
Pinta-ala
n. 19 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Chemicumin (Helsingin yliopiston Kemian laitoksen) talotekniikkaan painottuva peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen kolmessa peräkkäisessä rakennusvaiheessa.

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kauttaaltaan sekä ilmanvaihtokonehuoneita rakennettiin lisää sekä laajennettiin kattokerroksissa. Uudet ilmanvaihtokoneet ja ilmanvaihtokonehuoneiden laajennukset sijoitettiin vesikaton katvealueille siten, että kaupunkikuvan kannalta tärkeisiin rakennuksen olemassa oleviin räystäslinjoihin ei kajottu.

Rakennuksen C-osan laajennukseen rakennettiin uusi hissi, muissa rakennusosissa hissit uudistettiin. Kaikissa rakennusosissa tehtiin uusia tilajärjestelyjä rakennuksen toiminnallisuuteen liittyen sekä kiinteiden kalusteiden ja laitteiden korjaamista ja uusimista. Korjausalueilla lähes kaikki pinnat uusittiin.

A-osan K1-kerroksessa kiihdytinlaboratoriotoiminnalle varattiin lisää tilaa muista kellarin laboratoriotiloista, kiihdytinlaboratoriota varten rakennettiin uusi korkea poistoilmapiippu STUKin ohjeiden mukaisesti sekä kohtio- / syklotronihuoneen säteilysuojausta parannettiin naapuritontin suuntaan.

Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä koko rakennus tietomallinnettiin arkkitehdin toimesta 3D-tietomalliksi alkuperäisten 2D-suunnitelmien pohjalta.

Osittain hankkeeseen liittyen toteutettiin C-osan maantasokerrokseen puhdastilat ja kaasukeskus ASM Microchemistry Oy:lle ohutkalvojen valmistamisessa käytettävän atomikerroskasvatus-tekniikan prosessien ja laitteiden kehittämiseen.

 

 

ESPOONLAHDEN KOULU JA LUKIO, PERUSKORJAUS 2011-2013

Osoite
Opettajantie 3, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
11 684 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Espoonlahden koulu ja lukio on 1975 valmistunut Arkkitehtitoimisto Osmo Siparin suunnittelema koulurakennus, joka peruskorjattiin 2011-2013. Koulussa toimii viisisarjainen yläkoulu, jossa on 360 oppilasta ja kielipainotteinen lukio, jossa on 540 oppilasta.

Peruskorjauksessa tehtiin toiminnallisia tilamuutoksia, paloteknisiä parannuksia ja rakennuksen esteettömyyttä palvelevia muutoksia. Uusilla kattoikkunoilla tuotiin lisää valoa sisätiloihin.
Auditorio ja liikuntasali säilytetettiin mahdollisimman alkuperäisessä asussa.
Suurin muutos tehtiin B-osan toisessa kerroksessa, jossa keittiö säilytettiin paikallaan, mutta nykyisestä kirjastosta ja ruokasalista muodostetettiin avoin koulua kokoava pääaula, joka toimii ruokasalina. Uusi kirjasto avautuu kaarevan lasiseinän kautta ruokasaliin.
Peruskorjauksessa purettiin kaikki muu paitsi rakennuksen betonirunko ja muutama muurattu väliseinä. Vesikatolle rakennettiin uusi IV-konehuone ja liikuntasalin viereiset konehuoneet yhdistettiin.
Talotekniikka uusittiin kokonaan. Keittiön huoltoa varten rakennettiin uusi hissi  ja vanha hissi uusittiin pyörätuolin käyttäjalle soveltuvaksi. Huoltopihalle  rakennettiin uusi varasto/jätekatos.
Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri pyrittiin palauttamaan lähemmäs alkuperäisen rakennuksen henkeä.
Julkisivuihin uusittiin betonisten kuorielementtien ulkokuoret pitkälti alkuperäisiä elementtijakoja noudattaen. Suurin muutos ulkoarkkitehtuurissa on uusi profiililasilla verhottu IV-konehuone, se on sijoitettu yläpihan puolelle, jolloin konehuone ei dominoi näkymää päälähestymissuunnasta ja samalla se toimii yläpihan sadekatoksena.
Piha-alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannettiin. Koulun huoltoliikenne keskitettiin eteläpäädyn huoltopihalle ja autojen pysäköinti liikkumirajoitteisten paikkoja lukuunottamatta siirrettiin asemakaavan mukaiselle pysäköintialueelle. Istutuksia monipuolistetettiin ja pihalle lisättiin peli- ja liikuntavälineitä. Nykyisten parakkikoulujen paikalle suunniteltiin mopoparkki. Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään yläpihalle sijoitetun maalämpökaivokentän ja kattoikkunoiden lappeisiin sijoitetettujen  aurinkokerääjien avulla.

KARAKALLION KOULU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 2011-2014

Osoite
Kotkakuja 5, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
8 350 brm²
Työt
Pää, arkkitehti- ja sisustussuunnitelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Karakallion koulu on 1975 valmistunut arkkitehti Kosti Kurosen (Suunnittelukeskus Oy) suunnittelema koulurakennus, jonka peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin vuosina 2011-2014.

Koulurakennus peruskorjattiin täydellisesti koko ulkovaippa uusimalla sekä talotekniikka uusittiin kokonaan.  Vesikatolle rakennettiin uudet iv-konehuoneet ja koulun 2 kpl valopihaa muutettiin lämpimiksi tiloiksi ne kattamalla.  Auditorion näyttämö korotettiin ja pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin laajennuksena kellariin uusi porras sekä jätehuone ja keittiön huoltosisäänkäynti.

Hankkeeseen sisältyi koulutontin viereisen UP-kenttäalueen peruskorjaus.

Peruskorjauksen yhteydessä koulun tilajärjestys säilyi lähes muuttumattomana, opetus-, oppilashuolto- ja hallintotilojen toiminnallisuutta kuitenkin parannettiin väliseinien uudelleenjärjestelyillä.  Ruokasalia laajennettiin lasiseinäisenä pääkäytävälle ja auditorion näyttämöä aikaisempaan musiikkiluokan varastoon.  Rakennukseen tehtiin laajennuksena uusi pääsisäänkäynnin tuulikaappi, johon järjestettiin sisäinen porras pieneen kellarikerrokseen.

Vaikka Karakallion koulua ei oltu suojeltu, sen arkkitehtuurin on katsottu edustavan aikakautensa rationaalista kouluarkkitehtuuria parhaimmillaan, joten rakennuksen ulkoarkkitehtuuri pyrittiin säilyttämään lähellä alkuperäisen rakennuksen ilmettä.

Sisätiloissa alkuperäinen näkyvä systeemiajattelu rakenteiden ja talotekniikan osilta säilytettiin kaikissa päätiloissa.  Aula- ja käytävätilojen sekä luokkien väliset säilytyskalusteet uusittiin alkuperäistä värimaailmaa noudattaen.

Koulun piha-alueiden turvallisuutta ja valvottavuutta parannettiin osoittamalla huoltoliikenteelle omat reitit ja kääntöpaikat. Koulupihasta tehtiin viihtyisämpi ulkoalue liikunnalle ja välituntioleskelulle.

Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään yläpihalle sijoitetun maalämpökaivokentän ja vesikatolle asennettujen aurinkokerääjien avulla.

SOUKAN KOULU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 2009 – 2011

Osoite
Soukankuja 5, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
Peruskorjaus 5278 brm², laajennus 2154 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Soukan koulu on vuonna 1971 valmistunut arkkitehti Kari Virran suunnittelema koulurakennus, joka peruskorjattiin ja laajennettiin vuonna 2009-2011. Se on noin 550 oppilaan ala-asteen koulu.
Koululle rakennettiin laajennusosa, joka yhdistettiin lasinivelellä vanhaan rakennukseen. Laajennusosan arkkitehtuuri pyrittiin sopeuttamaan mahdollisimman hyvin alkuperäiseen rakennuksen arkkitehtuuriin, joka osa alueen rakennushistoriaa.
Alkuperäisessä kokonaisuudessa liikunta- ja ruokasalirakennus oli ulkoyhteydessä varsinaiseen koulurakennukseen. Peruskorjauksessa nämä osat yhdistettiin uudella lasiseinäisellä käytävällä, josta samalla tuli koulun uusi pääsisäänkäynti.
Peruskorjauksessa vanhasta rakennuksesta purettiin kaikki muu paitsi betonirunko ja ulkoseinien sisäkuori. Vesikatolle rakennettiin uudet ilmanvaihtokonehuoneet ja liikunta- ja ruokasaliosan vanhaa ilmanvaihtokonehuonetta laajennettiin. Pihalle rakennettiin uusi piharakennus kiinteistönhoitoa varten.
Peruskorjattavassa osassa tilat järjesteltiin uudelleen, pintamateriaalit ja kiintokalusteet uusittiin.
Liikuntasaliin rakennettiin siirtokatsomo ja lisättiin näyttämötekniikkaa.
Peruskorjattavan osan talotekniikka uusittiin kokonaisuudessaan.
Nykyiset piha-alueet uusittiin pintamateriaalien, varusteiden ja talotekniikan osalta. Piha-aluetta laajennettiin nykyiselle metsäalueelle. Tontin lounaisosaan rakennettiin uusi pysäköintialue sekä aidattu pelikenttä ja pieni varasto. Pysäköintialueelta johdettiin uusi kevyen liikenteen väylä koulun piha-alueelle.

 

AALTO-YLIOPISTO, LÄMPÖMIEHENKATU 2, PERUSKORJAUS 2009-2011

Osoite
Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi, Espo
Tilaaja
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 3 000 brm²
Työt
Pää-ja arkkitehtisuunnittelu
Sisustussuunnitelu Muotohiomo Oy
Vaativuustaso
Poikkeuksellisen vaativa
 • A-, B- ja D-rakennusten peruskorjaus, A- ja B-rakennukset suojeltuja sr1-merkinnällä
 • hallinto-, kokous- ja ryhmätyötilat
 • ravintola- ja valmistuskeittiötilat
 • sisustussuunnittelu: Muotohiomo Oy
 • AA-luokan hanke

OULUN YLIOPISTO, TIETOTALO 2, 2004

Oulun Yliopisto, Linnanmaa
tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
pinta-ala: 10 687 brm²
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

 • tietojenkäsittelytieteiden laitos, sähkö- ja tietotekniikan osaston laajennus
 • Oulun mikro- ja nanoteknologian keskus
 • mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratoriotlektroniikkatyöpajat
 • 3-5 luokan puhdastilat
 • AA-luokan hanke
 • 3d-tietomallinnus

LINTULAAKSON KOULU, 2003

Linnuntie 6, Espoo,
tilaaja: Espoon Suomenkielinen koulutuskeskus
pinta-ala 6200 brm²
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

 • ala-asteen koulu 624 oppilaalle